شمشير هندي

آن يكي، يكي را شمشير هندي آورد و

گفت: اين شمشير هندي است!

گفت: تيغ هندي، چه باشد؟

گفت: چنان باشد كه بر هر چه زني، دو نيم كند! ...

گفت: برين سنگ كه ايستاده، بيازماييم!

شمشير را، برآورد، و بر سنگ زد. شمشير، دو نيم شد!

گفت كه:

تو گفتي كه شمشير [هندي]، آن باشد بخاصيت كه بر هر چه زني، دو نيم كند؟!

گفت:

گر چه شمشير، هندي بود، [امّا] سنگ از او، هندي تر بود!

مقالات شمس تبریزی

۱ نظر: