حناق مسئولین سیاسی ، فرهنگی کرمانشاه

حناق مسئولین سیاسی ، فرهنگی کرمانشاه

در مرگ اسماعیل ططری

نام " اسماعیل ططری " برای هیچ کرمانشاهی باسواد و بی سوادی ناشناخته نیست اگرچه شهرت کشوری وی از نظرگاه های مختلف ، برای ایرانیان پوشیده نیست. او مردی بود که با کمال سادگی و صداقت عامیانه ، توانست دو دوره اعتماد کرمانشاهیان را با رای بالا به خود جلب کند و از کارگری ساده قبل از انقلاب به مقام وکالت بعداز انقلاب برسد.

" حاج اسماعیل ططری " هرکه بود و هر افت خیز سیاسی و هر فکر و رفتار و اندیشه که داشت ، مــرد و به دیار باقی شتافت و درجوار رحمت خداوند جای گرفت . ولی متولیان و مسئولین کم بین و شاید حسود و کم ظرفیت استان ، هنوز نتوانسته اند ؛ برای مرگ نماینده اسبق کرمانشاه اطلاعیه تسلیتی صادر کنند . شاید به این خاطر است که یکی از مشخصه های مدیران فعلی دولت دهم همان رگ بی تحرکی و تسلیم پذیری محض و جرأت نداشتن در بیان واقعیات و اتفاقات جامعه است. و یا شاید؛ حنـاق این مدعیان انصاف و عدالت ، این است که ططری در اردوگاه جنبش سبز مردم ایران بود و نقد خود را بی محابا بر پیکر دولت کنونی با همان ادبیات خاص خود بیان می کرد ؛ و به این دلیل مدیران فرهنگی و سیاسی استان ، نتوانسته اند ویا اجازه ندارند برای درگذشت او اطلاعیه ای صادر کنند!

امیداواریم این گلو گرفتگی و حناق متولیان فرهنگی و سیاسی استان بیش از این ، شخصیت ناتوان آنان را برملا نسازد .

خداوند به رفتگان مسلمان رحمت و بخشایش خود بگستراند و به زندگان مسئول و غیرمسئول هم ، انصاف و همراهی با مردم را ارزانی بدهد.

گفته اند ؛حناق نوعی بیماری است که گلو را متورم می کند و باعث می شود فرد نتواند حرف بزند.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر