به کجا چنین شتابان؟


معاويه در دمشق براى خودش كاخ سبز ساخته بود .

ابوذر به او اعتراض كرد و گفت: اگر اين كاخ را از اموال خداوند (بيت المال مسلمين) ساخته اى، خيانت كرده اى و اگر از اموال خودت ساخته اى اسراف كرده اى!

حکایت برگزاری همایش ها و کنفراس هایی که بعضی از آقایان مدیر ، برای آینده سیاسی و اجرایی خود برگزار می کند هم ، این سخن ابوذر است.

چه لزومی دارد، اداره اوقاف کرمانشاه که مدیر آن یک روحانی جوان است ، متن سخن رانی کسی که شاید انتظار حمایت از او برای بهره برداری سیاسی در آینده و احتمالاً در انتخابات خبرگان رهبری از او داشته باشد با پول بی زبان مردم از محل موقوفات و یا بیت المال باشد، در تیراژ فراوان بصورت کتاب تکثیر نماید و به مردم هدیه نماید . براستی این کار چه لزومی دارد ویا بهتر بگوییم چه ثمره شخصی و اداری برای مدیر دارد؟

آیا اداره اوقاف استان کرمانشاه ، در مقابل این کار غیر ضروری، دفاعی از عملکرد خود دارد؟ انتشار متن سخنر انی سیداحمد خاتمی در جمع تعدادی ازدوستان خود ؛ بصورت کتاب ؛ آیا رعایت الگوی مصرف در سال اصلاح نحوه مصرف است؟ آیا در برگزاری همایش با عنوان عاشورا پژوهی ، در دانشکده علوم قرانی کرمانشاه لازم بود آن همه هزینه از بیت المال هدر برود ؟ و آقایان بفرمایند چه نتیجه ای از آن برای مردم به ارمغان آوردند؟

۱ نظر:

  1. متاسفانه همیشه همین گونه بوده است و خواهد بود

    پاسخحذف