برای غربت دانشجویان دانشگاه رازی

تیغ انتقام در لباس قلم انضباط

در کارنامه دانشجویان دانشگاه رازی

گقته اند که ماه رمضان ماه رحمت خداوند است و شیاطین دراین ماه در بند هستند. اما امسال رحمت و محبت کمیته انضباطی دانشگاه رازی کرمانشاه درماه رمضان ، جلوه دیگری داشت و برای بیش از 25 نفر از دانشجویان این دانشگاه ، در سایه سکوت مصلحت طلبانه نمایندگان و ترس احزاب سیاسی استان ، احکام گوناگونی صادر کرد .

اقتضای روحیه جوانی ، صراحت لهجه و ممکن است تخلف هم باشد ولی اقتضای قلم قدرتمندان ، انتقام نیست. چرا می خواهند همه مانند آنان فکر کنند و مانند آنها رفتار داشته باشند ؟ چرا عقده های جوانان را انتقام گیری در آینده، در سینه هایشان نگه می دارند و حبس می کنند؟ نباید این سرمایه های انسانی را به آسانی از دست داد.

ممکن است متولیان دستگاه های اجرایی به اقتضای پستی که دارند و یا باعقده و ناراحتی از فعالیت های گذشته دانشجویان ،به انتقام گیری پرداخته باشند ولی آیا نمایندگان استان در اندیشه موکلان خود نیستند که فریادی بزنند و سخنی بگویند و اعتراضی نمایند؟

آیا بهتر نیست در ابتدای سال شروع تحصیلی دانشجویان ، پیام محبت و گذشت در بین دانشجویان منتشر کرد ؟ ای کاش بد سلیقه ها در مدیریت اجتماعی راهی نداشتند تا التهابات آینده را به هر بهانه ای دامن نمی زدند؟

کجایند حلقوم های فتنه انگیزی که؛ برای التهاب در جامعه و طرح توانایی گفتاری خود، هر روز در روزنامه ها و سایت های اینترنتی ، تفرقه ایجاد می کنند و سخن می گویند؛ برای یک بار هم شده از فرزندان مردم ، ولو اتهامی هم داشته باشند ، دفاع بکنند!؟. همان حنجره های بد صدا و بد یمنی که به جای محبت ، ازنفرت می گویند و از ایجاد دو دستگی وشکاف در جامعه سخن می گویند!! پیامبران نذیر هستند و از بشارت ، بویی نبرده اند!!

۱ نظر: