راز داری خداوند

در بنی اسرائیل قطعی بود ؛ موسی (ع) با جمله ی امت به استسقا ( نماز باران )شد - سه بار- و اجابت نیافتند.

وحی آمد به موسی که در میان شما نمامی( سخن چین ) است و او تا در میان شما باشد اجابت دعا نباشد.

گفت : بار خدایا آن کیست؟ تا وی را بیرون کنیم.

گفت : من شما را از نمامی منع می کنم ، نمامی چون کنم؟

موسی گفت : همه توبه کنیم از نمامی و سخن چینی کردن. همه توبه کردند و باران آمدن گرفت.

صفحه 262 جلد اول کیمای سعادت

امام محمد غزالی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر