سلطان سنجر

سلطان سنجر را درآن وقت که به دست غزان گرفتار شده بود پرسیدند : « علّت چه بود که ملکی بدین وسعت و آراستگی گه تو را بو، چنین مختل شد؟»

گفت : « کارهای بزرگ را به مردم خُرد فرمودم و کارهای خُرد را به مردم بزرگ ! که مردم خُرد کارهای بزرگ را نتوانستند کرد و مردم بزرگ از کارهای خُرد عار داشتند و درپی نرفتند. هر دو کار تباه شد و نقصان به ملک رسید و کارلشکری و کشوری رو به فساد آورد.»

تذکره دولتشاه سمرقندی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر