تا زبان به نیکی خوگر شود.

عیسی«ع»می آمد ، به سگی عقور (گزنده)دیوانه باز افتاد،(برخورد کرد، روبرو شد)

گفت:«صحبتک السلامه!» (تندرستی یار تو باشد! )

پرسیدند که : درحق چنین حیوانی نجس ، چنین لفظی چرا فرمودی ؟

گفت:تا زبان به نیکی خو گرشود ،که: خوپذیر است نفس انسانی آنچنان گردد او که گردانی .

با بدان کم نشین که بد مانی ******* خو پذیر است نفس انسانی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر