غزلی از حافظ

نه هر که چهره برافروخت دلبری داند

نه هــر که آینه سازد سکندری دانــد

نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست

کـــــلاه داری و آیین سروری دانـــــــــــــــد

تو بندگی چو گدایان به شرط مزد مکن

که دوست خود روش بنده پروری دانـد

غــــلام همت آن رند عافیت ســـــــــوزم

کــــه در گداصفتی کیمیاگـــــــری دانــــد

وفا و عهد نکو باشد ار بیامــــــــوزی

وگرنه هر که تو بینی ستمگری داند

بباختــــــم دل دیوانه و ندانستـــــــم

که آدمی بچه‌ای شیوه پــری داـــند

هزار نکته باریکتر ز مو این جاست

نه هر که سر بتراشد قلندری داند

مدار نقطه بینش ز خال توست مــــرا

که قدر گوهر یک دانه جوهری دانــــد

به قد و چهره هر آن کس که شاه خوبان شد

جهان بگیرد اگـــــــــــــر دادگستری دانــــــــد

ز شعر دلکش حافظ کسی بــــود آگاه

که لطف طبع و سخن گفتن دری داند

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر