پيام كانون صنفي معلمان به مناسبت آغاز سال تحصيلي۹۰-۸۹

به نام خداوند جان و خرد

مهر آغازي است بر روشنايي بخشيدن به جان و خرد فرزندان اين آب و خاك و فراهم آوردن پايه و مايه ي فرهيختگي آيندگان . فرصتي براي پرورش انسان هايي خردمند، دلير و پرسش گر. انسان هايي سالم و پاي بند به ارزش هاي والاي انساني كه با تلاش و كوشش،سرنوشت خويش را رقم مي زنند و نابساماني و آسيب هاي اجتماعي – فرهنگي را از پيكر جامعه مي زدايند. افرادي سرشار از معنويت و به دور از خشونت كه حقوق و آزادي هاي مدني را مي شناسند و پاس مي دارند. شهرونداني شايسته، براي جامعه ي نوين بشري.

همكاران گرامي

باور داريم حرفه ي ما كارساز، بارآور و سودمند است، اما انجام درست آن دشوار . كانت زماني گفته بود: " در ميان نوآوري هاي انساني دو هنر از همه دشوارتر است ، كشور داري و آموزگاري". اكنون ما آموزگاران اين زمان،راستي و ژرفاي اين سخن را چه خوب با همه ي وجود خويش در مي يابيم.

مهر را شادباش مي گوييم .

مهرباني تان نثار همه ي جويندگان دانش .

كانون صنفي معلمان

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر