نمایشگاه کتاب رمضان ، در شأن مردم کرمانشاه نیست!

معمولاً افراد متناسب با فکر و اندیشه ای که دارند؛ حرف می زنند ، تصمیم می گیرند و کار انجام می دهند. آدم های کوچک، کارهای کوچک و پیش پا افناده را مهم می دانند و نگرش فراگیر ندارند، در عوض انسان هایی که روح و فکر بزرگی دارند کارهای بزرگ و خارق العاده و مهم و تأثیرگذار انجام می دهند و اثر کار آنان ، همچون بوی خوش طراوت و سرزندگی در جامعه و اجتماع می پیچد و اثربخش است.

به نظر می آید آنان که « نمایشگاه قرآن و نرم افزار » کرمانشاه را برپا کرده اند؛ افرادی از گروه اول هستند و فقط به ظاهر کار و انجام آن توجه کرده اند و با فرهنگ و کتاب و کتابخوانی و نیازمندی های مردم به موضوعات قرآنی، آشنای دردمند و اهل سلیقه نیستند و امید.اریم این نمایشگاه را برای ارائه گزارش برپا کرده نباشند. ای کاش از متولی نمایشگاه سئوال می شد که در ماه گذشته چند کتاب خوانده و چه مقدار با تازه های منتشره و موضوعات و مباحث آن آشنا است؟ غرض این است که احتمالا مجری فرهنگی دلسوز و علاقه مند به کار فرهنگی و کتاب و مطالعه نیست .

در نمایشگاه امسال نه تنوعی بود و نه سلیقه ای بکار رفته بود تعدادی سی دی فروش ( با پوزش از تعدادکمی از غرفه داران که به عرضه نرم افزار پرداخته بودند) کنار خیابانی که که فقط فیلم های کنار خیابان را نیاورده بودند غرفه دار و نماینده فرهنگی جامعه شده بودند. از کتاب های جدید خبری نبود و بیتشر کتاب هایی که جنبه مشکل گشایی داشتند و برای مردم عوام لازم است و در ورودی امام زاده ها برای نتیجه گرفتن حاجات خرید می شود نمای اصلی نمایشگاه را ترسیم می کرد. نه ازکتب و تفاسیر بزرگان خبری بود و نه از تحقیق های جدید اهل علم اثر تازه ای عرضهشده بود!

آیا نمی شد با دعوت از نمایندگان انتشاراتی های معتبرکشور به عرضه محصولات فرهنگی جدید پرداخت ؟ آیا تألیفات جدید قرانی نباید در نمایشگاه عرضه می شد ؟ اگر بخواهیم موضوع فرهنگ مطالعه و توجه به کتاب در اجتماع و دربین مردم نهادینه شود؛ باید نگرش متولیان فرهنگی از شکل و شمایل سنتی موجود، بیرون بیاید و قالب فکری موجود را بشکند و با کمک از اهل علم وکتاب و نمایندگان فرهنگی اجتماع مقدمات ترویج این مهم را فراهم آورد.

سخن آخر این که نمایشگاه امسال نمایشگاهی برای ترویج خرافات اجتماعی و عوامانه در بین مردم بود ، نه نمایشگاه عرضه محصولان فرهنگی و تحقیقی با عنوان قرآن ونرم افزار قرانی .

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر