نگاهی به آموزش وپروش کرمانشاه

نقد گونه ای بر فعالیت های

آموزش وپرورش کرمانشاه

از زمان کنار گذاشته شدن داود نعیمی ریئس پرکار، با برنامه وهدفمند از ریاست آموزش وپرورش کرمانشاه تاکنون این مجموعه در دوره رکود سهمگین مدیریتی به سر می برد که به شرح دلایل پرداخته می شود:

1- بعد از انتصاب بهروز همتی( ریئس ستاد انتخاباتی آقای احمدی نژاد در کرمانشاه) به عنوان ریئس سازمان آموزش وپروش کرمانشاه، برنامه هائی برای کنار گذاشته شدن مدیران اصلاح طلب وغیر همسو، طراحی شد که با توجه انتصاب ایشان به عنوان استانداری خراسان شمالی ، نامبرده فرصت اجرای این برنامه را پیدا نکرد واجرای آن توسط رئیس بعدی سازمان انجام شد، با شدت بیشتر ولی در نهایت بی تدبیری فراوان.

2-مدیریت کوتاه مدت همتی در کرمانشاه وخراسان شمالی نشانه بی برنامگی مدیران ارشد وتصمیم گیر وشاید نشانه انتخاب بد سیاستگزاران کم تجربه در امر انتخاب وانتصاب مدیران خوب و کارآ باشد.چون همه می دانند شرط موفقیت هر برنامه ای، داشتن فرصت برای اجرای برنامه های ارائه شده می باشد از آنجائی این افراد برنامه مدون ندارند وقصد اصلی کنار گذاشتن نیروی قبلی است، لذا در اجرا ودر وقت مدیریت دچار مشکل می شوند و زودتر از از زمان مقرر، تغییر می کنند.

3-جلال امینی اگر چه خوداز بدنه آموزش وپرورش کرمانشاه و از چهرهای شناخته شده است ولی چون توان تصمیم گیری فردی ندارد ؛بیشتر وامدار نمایندگان وگروههای همسوی خود است به نحوی کنار گذاشته شدن وجابجائی حدود 25نفر از افراد توانمند و باتجربه از بدنه مدیریتی آموزش وپرورش ، این نهاد آموزشی گسترده را دچار رکود بی سابقه وروزمرگی کرده است.

امینی چون نمی توانست ونمی تواند با فلاحت پیشه نماینده اسلام آباد مقابله کند، در حوزه نمایندگی او تغییراتی بوجود نیاورد.

در حوزه کرمانشاه نفوذ جریانات سیاسی همسوی، توان تصمیم گیری او، به اجرای درخواست سهم خواهی درونی تبدیل شد.

4-از جمله نشانه های مدیریت یکنواخت و بدون هدف آموزش وپرورش کرمانشاه ،نداشتن برنامه مدیران فعلی در آموزش وحوزه فرهنگ واجتماع اشاره کرد واز همه مهمترمدیران فعلی وجه فرهنگی واجتماعی ندارند، اشتباه نکنیم سیستم ونظام آموزش وپرورش ما چنان روان وسیال است که امور جاری ممکن است با تاخیر ولی بدون حضور مدیران ستادی فعلی وحتی قبلی هم، انجام می پذیرد . به عبارتی انجام امور جاری دلیل بر توانائی مدیران نیست

5-به راستی مدیریت یکدست وکم تجربه کنونی برای آموزش وپرورش در حوزه های ستادی ،آموزشی ، فرهنگی ، خدماتی ورفاهی چه برنانه هائی دارد و می خواهد از کجا به کجا برسد ؟چگونه وبا چه امکاناتی؟؟ این سوالی است که اگر هرکدام از مدیران فعلی به آن پاسخ دهند ، می تواند مبنای قضاوت دگر معلمان قرار بگیرد.

6- از جمله ضعف های مدیریت فعلی عدم ارتباط با بدنه اصلی آموزش وپرورش یعنی معلمان وآموزگاران است به عبارتی معلمان کار خود انجام می دهند ومدیران ستادی هم کار خود ، بدون اطلاع از سیاستهای هم دیگر؟؟

7-آنچه در مدیریت فعلی کاملا نمایان است از مدیران گذشته ترس خاصی دارند به صورتی که از سپردن هرگونه پستی به آنان خود داری می شود وحتی با آنان مشورت هم نمی شود و اگر بتوانند مدیران مدارس غیر خودی را هم تعویض خواهند کرد.

8- عدم ارتباط با گروه های سیاسی استان وفرهنگیان موجود در طی مدیریت جلال امینی کاملا نمایان بوده است وتاکنون در هیچ موردی با فرهنگیان گزارش نشده است.


این مطلب درمهر 1386 نوشته و دروبلاگ تقریرات در بلاگفا که مسدود شده است منتشر گردید.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر