ميلاد امام علي (ع) مبارك باد

درس هایی از زندگی امام علی(ع)

غیر از هزاران درس که از سخن علی ، سکوت علی ، عمل علی ، جهاد علی ، اندیشه و احساس علی وزیبایی های لایتناهی روح شگفت علی می توان آموخت ، سه درس دیگر نیز هست که بسیار ارجمند است و سخت آموزنده و امروز وهمه روزه ،زنده و آن :

1 – درسی که باید از « خاندان علی » آموخت ؛ خودش ، به عنوان یک پدر ، فاطمه به عنوان یک مادر ، حسین به عنوان یک پسر ، زینب یک دختر .

2 - درسی که از جبهه دوستان علی باید آموخت ؛ ابوذر ، سلمان ، میثم تمار ،عمار و حجر.

3 – درسی که باید از جبهه دشمنان علی آمورخت و چه درس بزرگ و عمیق و آگاه کننده ای! دشمنانش ؛

* یا دشمن آشکار حقیقت هستند، قاسطیــن و گروه معاویه و نهروانیان ، همان دشمنان رویاروی خارجی ، همان کسانی که آشکارا ، ستمکار وجلاد و دشمن هستند.

* و یا بی شعوران حقیقت ناشناس هستند ؛ مارقیـــن وگروه خوارج ، کسانی هستند که در اثر اشتباه ، بداندیشی وکج اندیشی ، بی شعوری و تعصب و کم آگاهی و انتخاب راه بد و تبلیغات خارجی وسمپاشی دشمن و شایع سازی خیانتکاران ..از راه دین خارج شده اند، آلت دست دشمن و مزدور بی مزد و مغرض بی غرض اند.

* و یا حق شناسان خیانتکار هستند؛ ناکثیـــن و گروه جمل ، تمام دوستان و همرزمان وهم ایمانان نیمه راهی هستند که در وسط راه ، از پشت خنجر می زنند.

مجموعه آثار شماره 26

دکتر علی شریعتی

۱ نظر: