كـــس ندارد ذوق مستي، مي گساران را چــه شـــد؟

یـــاری انــدر کس نمیبینم یاران را چه شــد ؟

دوستی کی آخر آمد،دوستداران را چه شد ؟

آب حیوان تیره گون شد خضر فرخ پی کجاست؟

خـــون چکید از شاخ گل باد بهاران را چـه شـــد؟

کـــس نمی گویدکـه یاری داشت حق دوستی

حق شناسان را چه حال افتاد یاران را چه شد ؟

لعلــــی از کان مـــروت برنیامــــد سالهاست

تابش خورشید و سعی باد و باران را چه شد ؟

شهر یاران بـود و خاک مهربانان این این دیار

مهربانی کی سر آمد شهریاران را چه شـــد ؟

گــــــوی توفیق و کرامـت در میان افکنده انـــد

کس به میدان در نمی آید سواران را چه شد ؟

صد هزارن گل شکفت و بانگ مرغی بر نخاست

عندلیبان را چــــه پیش آمد هزاران را چـــه شــد؟

زهره سازي خوش نمي سازد مگر عــودش بسوخت!

كـــس ندارد ذوق مستي، مي گساران را چــه شـــد؟

حافظ اسرار الهی کس نمی داند خمــــوش

از که می پرسی که دور روزگاران را چه شد ؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر