مور با همّت

موري را ديدند به زورمندي كمر بسته, و ملخي را ده برابر خود برداشته.

به تعجب گفتند:«اين مور را ببينيد كه با اين ناتواني باري به اين گراني چون مى كشد؟»

مور چون اين سخن بشنيد بخنديد

و گفت:«مردان, بار را با نيروي همّت و بازوي حميت كشند, نه به قوّت تن و ضخامت بدن»

از بهارستان جامي

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر