عالم و عاقل و متدین

….در زمان مرحوم میرزای بزرگ، یک طلبه‏ای را مرحوم میرزا فرستادند برای تبلیغ در یک شهری. او بد درآورد. نتوانست تبلیغ کند.

آقای آن شهر که مرد واردِ عالمی بود یک نامه نوشت برای مرحوم میرزای بزرگ. به مرحوم میرزا گفت :آقا! مبلغ تو باید سه تا شرط داشته باشد. عالم باشد، متدین باشد ،عاقل باشد.

بعد آن آقا به مرحوم میرزا گفته بود اگر نمی‏توانی این سه شرط را احراز کنی یک کسی را بفرست که متدین و عاقل باشد و اگر نمی‏توانی این دو شرط را احراز کنی یک کسی را بفرست که عاقل باشد. دین ضربه نخورد از اثر گفتارش. از اثر کردارش ....

نتیجه اجتماعی : اگر کسی آدم خوبی باشد واخلاقیات را هم رعایت بکند ولی عقل نداشته باشد و به عقل اجتماعی هم توجه نکند و به حال اجتماع ضرر داشته باشد اگر چه متدین باشد و رعایت نکات اخلاقی بکند، نباید به عنوان مدیر اجتماع ، انتخاب شود چون ضررش برای دین مردم بیشتر از سودش است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر