چه چيز بهتر است؟

از بزرگمهر پرسيدند كه چه چيز است كه اگر خداي تعالي به بنده دهد، هيچ چيز به از آن نباشد؟

گفت: خرد طبيعي.

گفتند:اگر نباشد.

گفت: ادبي كه آموخته باشد و در تعلم آن رنج برده.

گفتند:اگر نباشد.

گفت:خوي خوش كه با مردمان به خوشي و مواسات رفتار كند و دشمن را به وسيلهء آن نگاه دارد.

گفتند:اگر نباشد.

گفت:خاموشي كه پوشندهء عيبهاست.

گفتند:اگر نباشد.

گفت:مرگ، كه او را از زمين بردارد. زيرا هر كس كه به اين خصلت هاي پسنديده و اخلاق نيكو آراسته نباشد براي او مرگ بهتر از زندگي است.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر