فراگیری اس .ام. اس. های بی محتوی

فراگیری اس .ام. اس. های بی محتوی

در محیط های آموزشی

     آنان که با معلمان رابطه و تعامل نزدیک دارند ، می دانند که ؛ بی خیالی و بی توجهی خاصی در همه مراتب تربیتی فرهنگی و سیاسی اجتماعی و در بین معلمان رواج پیدا کرده است . دفتر دبیرستان محل بیان فیلم ها و متلک پراندن به سیاسیون و مجریان دولت شده است ، اعتمادی به سخنان مسئولین وجود ندارد و همه چیز با ایماء واشاره و مسخرگی مطرح می شود وحتی بعضی که مذهبی ترند خود جلودارترندو باجرأت تر در بیان آن چه وجود دارد خودی نشان می دهند ، شاید بخواهند از رفتارهای دوگانه مسئولین تبری بجویند!! در این میان منطق ومناظره نه تنها جایی ندارد که با مسخرگی پاسخ داده می شود!!!

در دفتر بعضی مدارس ؛ نه درد اجتماعی مطرح می شود ونه بحث تربیتی مطرح است ونه انتقاد سازنده ای بیان می شود. موضوع به استهزاء گرفتن مسئولین با سریال های تلوزیونی و خواندن و خندیدن باهم ؛ با اس. ام. اس. ها و بلوتوث های خلاف عرف و آن چنانی که اگر از دانش آموزی شنیده شود به هزار بهانه او را ناهنجار شناخته می شود. از همه مهمتر اس ام اس هایی است که قبح بدگویی و تهمت و مسخرگی افراد را تا سرحد یک جوک معمولی پایین آورده است .

     به راستی چه کسانی در این میان مقصر هستند؟ من از قبل از این که معلمان را مقصر بدانم ؛ متولیان را مقصر می دانم که به هر بهانه ای شأن معلم را پایین آوردند واو ار تحقیر کردند ومشکلات مادی او را جوابگو نبودند وهر روز دروغی گفتند و به آن عمل نکردن وخوبی را از بین بردند و زشتی و بی لیاقتی را به عنوان ارزش برای ماندن و تهدیددیگران ارزش به حساب آوردندو...  وقتی تربیت ، سیاسی شود وقتی به آموزش و معلم کم توحهی شود و قطعاً چنین خواهد شد.

    ممکن است کسانی این صحبت ها را توهم و رواج این فرهنگ را درمحدوده چند مدرسه بدانند ولی همه می دانیم ،این موضوع فراگیر و عمومی شده است و مطمئناً دایره بیخیالی این رفتار ، هر روز گسترده تر می شود وفرهنگ و خانواده را نیز در می نوردد و جبران آن در آینده پرهزینه و سخت خواهد بود.

    کار به جایی رسیده است که متأسفانه ؛ بعضی از همکاران معلم با دانش آموزان برنامه رد وبدل بلوتوث و اس.ام.اس. دارند وقبح موضوع به « ارزش و دانا مداری در زشتگویی» در محیط مدرسه به عنوان اسباب رفع خستگی همکاران تبدیل شده است.دانایان وجامعه شناسان و روان شناسان بگویند :چه بایدکرد؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر