نخست اخلاق خود را اصلاح كن

ابو علي سينا هنوز به سن بيست سال نرسيده بود كه علوم زمان خود را فرا گرفت ودر علوم الهي و طبيعي ورياضي وديني زمان خود سرآمد عصر شد. روزي به مجلس درس ابو علي بن مسكويه ، دانشمند معروف آن زمان حاضر شد . با كمال غرور ، گردوئي را جلو ابن مسكويه افكند وگفت : مساحت سطح اين را تعيين كن .

ابن مسكويه جزوه هايي از يك كتاب را كه در علم واخلاق وتربيت نوشته بود ( كتاب طهاره الاخلاق) جلو ابن سينا گرفت وگفت : تو نخست اخلاق خود را اصلاح كن تا من سطح گردو را تعيين كنم ! تو به اصلاح اخلاق خود محتاج تري از من به تعيين مساحت سطح اين گردو.

ابو علي از اين گفتار شرمسار شد و اين جمله راهنماي اخلاقي او در همه عمر قرار گرفت .

داستان راستان ، ج

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر