ترانه بزرگ ترین آرزو

آه ! اگر آزادی سرودی می خواند

کوچک

همچون گلوگاهِ پرنده ای ،

هیچ کجا دیواری فروریخته برجای نمی ماند.

سالیان بسیار نمی بایست

دریافتن را

که ویرانه نشانی از غیاب انسانی است

که حضور انسان

آبادانی است.

شاملو

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر