متن كامل انتقاد مشايي از مديريت پيامبران

به گزارش مهر، اسفنديار رحيم‌مشايي روز يكشنبه در پانزدهمين جشنواره تحقيقاتي علوم پزشكي رازي گفت: بسيار باعث افتخار است حضور در محفلي كه دانش بنيان است. بر مدار ارزش علم هويت و شكل پيدا كرده و ماموريت بزرگ تجليل، تكريم و تعظيم كوششگران عرصه علم و فناوري و دانش را تعقيب مي كند.
وي اضافه كرد: ابتدا مايل هستم سلام گرم رئيس جمهور را به شما ابلاغ كنم كه به دليل تقديم برنامه پنجم توسعه همه جانبه ايران بايد امروز صبح در مجلس حضور پيدا مي كرد از حضور در اين جلسه بازماند اما قلب و روح وي در گرو محافلي چنين و همنشيني با دانشمندان و محققان و پژوهشگران است.
رئيس دفتر رئيس جمهور از تلاش تلاشگران عرصه پژوهش و علم و فناوري و به ويژه اين جشنواره رازي تشكر كرد و گفت: از همه اساتيد، پژوهشگران كه در اين جشنواره نقش داشتند و پايه گذار آن بودند و همه افرادي كه در دولت و به ويژه خواهر گرامي دكتر مرضيه وحيددستجردي تشكر مي كنم. همچنين تلاشهاي معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري كه با حضور دكتر سلطانخواه فصل جديدي را شروع كرده است را ارج مي نهم.
مشايي با اشاره به حضور دو زن در سمت معاونت علمي و فناوري رياست جمهوري و وزارت بهداشت براي اولين بار در جمهوري اسلامي ايران گفت: يكبار ديگر در اين پايگاه تكريم و تعظيم مي كنم حضور پرشور و موثر زنان ميهن عزيز اسلامي ايران را كه نشان دادند مي توانند پايه گذار بخش جديدي از دستاوردهاي بزرگ در كشور باشند كه در سايه مديريت عاليه زنان در كشور عزيزمان تحقق خواهد يافت.
وي به نامگذاري جشنواره تحقيقات علوم پزشكي به نام حكيم زكرياي رازي اشاره و خاطرنشان كرد: ذكر نام رازي، راضي كننده خدا است. چرا كه رازي و چون رازي كسان ديگري كه آمدند و هرگز نرفتند زيرا اينان خورشيدهايي بودند كه طلوع كرده و هرگز غروب ندارند زيرا بزرگ بودند و نه تنها به زمانه خود بلكه به همه زمان تعلق داشتند.
رئيس دفتر رئيس جمهوري تكريم جايگاه ويژه دانشمندان در جامعه و متن زندگي را شكر نعمت الهي دانست و گفت: فهم اهميت و عظمت يك نعمت مهمترين بخش شكر نعمت است. چه كسي كه فهم نكرده باشد ابعاد نعمت را، هرگز نمي تواند شاكر نعمت باشد و اين يك قصه بيش نخواهد بود.
وي گفت: درك ابعاد وجودي شخصيت هاي بزرگي همچون رازي، بر همه انسانها به ويژه براي ملت بزرگ ايران يك واجب عيني است. اگر كسان ديگري در اين مسير از ما سبقت گرفتند از مسئوليت ما در اين شناخت هيچ كم نخواهد كرد.
مشايي با اشاره به نكاتي كه در مورد تحقيقات و پژوهش از سوي وزير بهداشت و معاون رئيس جمهوري مطرح شد، گفت: نكات اميدبخش و راهگشا و راهبر در پيگيري برنامه هاي آتي كه بايد دولت در زمينه توسعه بستر پژوهش در كشور تعقيب كند، بيان شد.
وي گفت: 30 سال پيش كه انقلاب كرديم، حقيقت انقلاب ما يك بازگشت بود. ما ملتي نيستيم كه از نقطه صفر آغاز كنيم، انقلاب اسلامي ما آغاز از نقطه صفر نبود. ما بازگشت به حقيقت وجودي خودمان را به عنوان ملت بزرگ ايران درخواست كرديم. اگر اين در حوزه سياست تبديل شد به يك پديده و اثر گذار در عرصه جهاني از اين جهت بود كه معادلات سياسي جهاني اين انقلاب را بر نمي تابيد. موج اين انقلاب در عرصه سياست برهم زننده معادلات سياسي بين المللي بود، چنانكه شد، همچنان هست و خواهد بود. اما حقيقت انقلاب ما حقيقت فرهنگي بود، حقيقت علمي بود، حقيقت معرفتي بود. بازگشت به جايگاه شايسته ملت ايران.
مشايي اضافه كرد: تحقير چنين ملتي موتور حركت اصلي انقلاب ملت بزرگ ايران بود. ملت بزرگ ايران اين تحقير تاريخي را برنتابيد و اين نهضت بزرگ را بر پايه دريافت هاي روشن از حقيقت اسلام و ايران شروع كرد.
رئيس دفتر رئيس جمهور با تاكيد بر اين نكته كه قصد ورود به اين بحثها را نداشته است، يادآور شد: تجديد حيات فكري كه در سايه انقلاب اسلامي در ايران آغاز شد، براي به ثمر نشستن با حداكثر ظرفيت خودش، نيازمند تجديد حيات علمي است. اگر گمان ببريم كه بازگشت ما به ارزشهاي ديني، اسلامي و فرهنگي كشور در سطح ظاهر در حال توقف باشد و ما تنها در شكل و ظاهر و در قالبها نشانه هاي استمرار ارزش را جستجو كنيم و پايه هاي اصلي آن را مستقر نكنيم به استواري، نتيجه اين خواهد بود كه پرچمي كه برافراشته مي شود، اين پرچمي كه به فروغ و ظهور مي رسد در تندبادها از جا كنده خواهد شد. تلاشهاي مردمان در دنيا و در دوره ها و زمانها همگي به نتيجه نرسيده است. چه بسا حركت هاي رو به جلو و ارزشمند در دوره هاي مختلف توسط آدميان نتيجه بخش نبوده است چون پايه ها به استواري زده نشده است. يعني ظرفيت يك بناي جديد مستحكم و بزرگ را نداشته است و در فشاري و لغزشي فروريخته است. اين موضوع علمي است و اصولي و منطقي است.
وي اظهار داشت: اگر ما بخواهيم پايه هاي تمدن نويني را آنچنان كه امام (ره) و رهبر عزيز انقلاب فرموده اند بنيان بگذاريم، هيچ راهي جز تجديد حيات علمي در ايران وجود ندارد. اين رويا و خيال است كه كسي گمان ببرد مي تواند حرف هاي درشت سياسي بزند، مي تواند مواضع تند و تيز و كلان و گنده اي در حوزه هاي مختلف بگيرد و اين به نتيجه برسد. امكان ندارد. تنها راه آن است كه تجديد حيات ملت ايران و آغاز فصل جديد زندگي براي ايرانيان بزرگوار را با تجديد حيات علمي سامان ببخشيم، پايدار كنيم و ماندگار كنيم. هيچ راه ديگري پيش روي ملت ايران گشوده نيست. اين سنت الهي است.

* متاسفانه دريافت درستي از حقيقت مكتب انبيا ارائه نمي شود
مشايي با ابراز تاسف از اينكه بسياري از مطالب به خوبي تبيين نشده اند، گفت: انبيا و مكتب شان دانش بنيان بوده اند. متاسفانه دريافت درستي از حقيقت مكتب انبيا ارائه نمي شود. شخصيت صلحا، اوليا و اوصيا الهي خوب تبيين نمي شود. وقتي ما مي گوييم حضرت موسي (ع)، حضرت عيسي (ع) و حضرت محمد (ص) گمان مي كنيم كه اينها معلم اخلاق بوده اند. البته معلم اخلاق هم بوده اند اما حقيقت اينها به معلمي اخلاق محدود و بسنده نمي شود. انبيا مديران جامع الاطرافي هستند كه مي خواهند عدالت را برقرار كنند.
وي اضافه كرد: خب عدالت را براي چه برقرار كنند؟ آيا عدالت فقط يك احساس است. يك احساس دروني فطري، يك جاذبه باطني است كه ارزش ذاتي دارد و ما بايد صرفاً عدالت را مستقر كنيم. يا اينكه عدالت آغاز كار است به اين معنا كه بستر فراهم شود و عوامل موئده پديد آيند، موانع حذف شوند، مقتضيات موجود شوند، موانع مفقود شوند كه چه اتفاقي بيافتد كه همه ظرفيت ها براي شكوفايي انسان فراهم شود.
مشايي گفت: برخي گمان مي برند كه جامعه مطلوب و توحيدي و آرماني جامعه اي است كه انسان در آن گناه نكند، ظلمي نشود، فسادي نشود، دزدي نشود، قتلي نشود، فقيري گرسنه نخوابد. نبود همه اينها خوب است اما اين جامعه آرماني نيست. اين جامعه، جامعه مقدماتي است. اين جامعه تازه امكان بروز استعداد و شكوفايي ظرفيت ها انسان را فراهم مي كند.
رئيس دفتر رئيس جمهور اظهار داشت: پيامبران كه براي عدالت آمدند كه البته به اين نقطه نرسيدند، هيچ كدام نرسيدند. اصلاً نزديك آن هم نشدند. البته بخشي از اين صحبتها به اين موضوع مربوط مي شود اما بايد توجه داشته باشيم كه اگر حضرت عيسي (ع) 30 سال پيامبر است و سرانجام 30 سال رسالت او اين است كه مسيحيان مي گويند او را به صليب كشيدند، اما ما بنا بر قرآن مي گوييم فرد ديگري به صليب كشيده شد. فرق نمي كند در هر حال حضرت عيسي (ع) مديريت اش منتفي شد.
وي ادامه داد: اگر حضرت عيسي (ع) به جاي 30 سال 300 سال پيغمبري مي كرد، پيغمبري هم از نوع معلم اخلاق صرف نبينيم و از نوع مديريت جامعه ببينيم، چكار مي كرد؟ مطمئن باشيد كه مي رفت براي تحقق عدالت.
قد نسلهاي بعد از رازي كوتاه ماند
مشايي گفت: جمله اي استراتژيك عرض مي كنم در مورد تحقق عدالت. امروز كه ما به رازي افتخار مي كنيم معنايش اين است كه قد بلند رازي از اعماق تاريخ پيدا است. اما همه آن مربوط به قد بلند رازي نيست بلكه اين مربوط به كوتاه ماندن قد نسل هاي بعد از رازي است كه رازي همچنان استوار در اعماق تاريخ باقي مانده است.

* خدا ميلياردها آدم خلق كند 200 تا بوعلي سينا از توي آنها دربيايد هنر نيست

وي خاطرنشان كرد: بعد از هزار سال ما به بوعلي سينا افتخار مي كنيم. بوعلي سينا خيلي قابل افتخاركردن است. افتخار مال اين است كه در عصر و زمان خودش قامت رعنا و زيبا داشته است و برجسته بوده است اما قرار نيست كه بوعلي سينا افتخار هزار سال بعد آدميان هم باشد. اين نشانه فقر جوامع در ساليان و سده ها است. چرا اين اتفاق افتاده است، به خاطر اينكه فرصت شكوفايي انسانها در دوران هاي مختلف پديد نيامده است. الآن ميلياردها آدم در دنيا است اما چند بوعلي سينا داريم. قرار باشد كه چند تا آدم بوعلي سينا شوند، اين افتخار نيست. خدا ميلياردها آدم خلق كند 200 تا بوعلي سينا از توي آنها دربيايد هنر نيست.
رئيس دفتر رئيس جمهور گفت: معلوم است كه اين موضوع با حكمت الهي همخواني ندارد. معنايش اين است كه بنا بر اين نبوده است. بنا بر اين است كه بيس (پايه) آدم ها بوعلي سينا باشد. دوره آخر الزمان كه البته آغاز زندگي انسان ها است. دوره آخر به معناي پايان نيست، آغاز و بالاترين دوره است. آنجا هم پايه انسانها بوعلي سينا نيست. اگر غير از اين باشد بايد ما شك كنيم به حكمت الهي.
برويد زندگي نوح را پيدا كنيد، مديريت نكرده، 950 سال بوده اما مديريت جامع نكرده است
رئيس سابق سازمان ميراث فرهنگي كشور اضافه كرد: اگر حضرت عيسي (ع) موفق مي شد 300 سال مديريت مي كرد جامعه را، حضرت موسي (ع) هم 500 سال مديريت مي كرد. البته اين سالها را من از خودم نمي گويم بلكه در قرآن در مورد سن نوح نيز نكاتي گفته شده است كه 950 سال بوده است. اما برويد زندگي نوح را پيدا كنيد، مديريت نكرده، 950 سال بوده اما مديريت جامع نكرده است. نتوانسته عدالت را برقرار كند.

* پيامبران نتوانستند عدالت را برقرار كنند

مشايي يادآور شد: پيامبران نتوانستند عدالت را برقرار كنند. تاريخ را ببينيد. 300 سال مديريت جامع حضرت عيسي (ع) بود اصلاً تاريخ عوض مي شود و ممكن است زمان آمدن پيامبر اسلام عوض مي شد. ما كه نمي توانيم بگوييم حتماً بايد همين زمان بيايد. چون يكي از علت هاي آمدن انبيا مربوط است به اينكه خاصيت دين گذشته براي هدايت مخدوش شده باشد. معنايش اين است كه اگر او (عيسي) مي توانست پرچم‌هاي بلند هدايت را بر فراز نقطه هاي عالم به اهتزاز درمي آورد، ماموريت پيامبر جديد هم متحول مي شد.
وي در خصوص پيامبر اسلام (ص) نيز گفت: پيامبر اسلام هم فصل جديدي است كه بايد ديد ايشان چقدر مديريت كرده است. اما اگر اينها مديريت مي كردند، عدالت را برقرار مي كردند چون عدالت پايه است. من از خودم نمي گويم اين نص قرآن است. "ما پيامبران را فرستاديم و با آنها كتاب و ميزان قرار داديم كه مردم به قسط قيام كنند. " اين آغاز است و بدون اين هيچ اتفاق ميمون و مباركي نمي افتد.
تاريخ محروم است از اتفاقات مباركي كه خدا براي بشر مي خواست ولي بشر نخواست
مشايي اظهار داشت: تاريخ محروم است از اتفاقات ميمون و مبارك فراواني كه خدا براي بشر مي خواست ولي بشر نخواست و نشد. چه زماني خواهد شد. هر پيغمبر و مديري كه مي خواهد عدالت برقرار كند، راهش چيست.
وي گفت: آن عزيزي كه خواهد آمد و جهان را پر از عدل و داد خواهد كرد چطور جهان را پر از عدل و داد خواهد كرد. مكانيزم توسعه عدالت در دنيا چيست. اين را بايد گفتگو كنيم.

*اگر امام زمان (عج) موفق مي شود به توسعه عدالت در دنيا، راهش توسعه علم است
مشايي تاكيد كرد: مطمئن باشيد و من از سر يقين مي گويم و هركسي اختلاف دارد مي توانم با او گفتگو كنم. هيچ راهي براي هيچ فردي، هيچ نبي و هيچ مرسلي براي تحقق عدالت وجود ندارد الا اينكه علم را بگستراند. اگر امام زمان (عج) موفق مي شود به توسعه عدالت در دنيا، راهش توسعه علم است.
رئيس دفتر رئيس جمهور اظهار داشت: حال مي بينيم كه تاريخ علم هم مشكلات زيادي دارد و محروميت هاي تاريخي بشر از علم وجود داشته است. الان درجه علم كجاست، مي توانست هزار سال پيش محقق شود. دليلي ندارد، چرا كه عظمت مي خواست.
وي گفت: آن كسي كه جهان را پر از عدل و داد مي كند پايه انسانيت را ارتقا مي دهد، مسيرش توسعه علم است. چون راه ديگري وجود ندارد.
مشايي با اشاره به نكاتي كه در مورد علم و دانش در كليپ جشنواره نمايش داده شد، گفت: شما (خطاب به حضار) به اين بيانات نيازي نداريد چون اهل اين حوزه هستيد و اين را لمس مي كنيد. بيان تاكيد است براي اينكه فراموش نكنيد.
وي با تاكيد بر لزوم توجه به هويت ملي گفت: ملت بزرگ ايران اگر مي خواهد بازگشت و رجعتي داشته باشد، نه به گذشته بلكه به جايگاه گذشته خود در مقياس جهاني بايد افتخار آميز فكر كند. افتخار آميز زندگي كند. بايد مغرور باشد بايد احساس افتخار كند. هويت ملي ايراني اگر قابل افتخار است و اگر نام ايران موجي از عشق و شور در جان هاي ما مي آفريند. بايد ببينيم ريشه اش چيست. آيا اين يك الفت از سر عادت است يا يك علقه از سر معرفت است. دومي قيمت دارد، اولي قابل معامله است خيلي ها بودند آدم هاي مدعي كه بر سر وطن خود را باختند، اما آدم هايي بوده اند كه براي اين سرزمين جانبازي كرده اند، همين آب و خاك.
مشايي با بيان اينكه ما غرور ملي مي خواهيم گفت: غرور ملي بدون غرور علمي تحقق ناپذير است و حق همين جا است و شما مي دانيد و من براي ثبت در تاريخ زندگي مان يادآوري مي كنم كه مادام كه در عرصه علم و فناوري قدرت رقابت با جهان با همسايگان و در سطح منطقه و جهان را نداشته باشيم ادعاي داشتن آينده روشن تر يك خيال است. اما سئوال اين است كه مي توانيم داشته باشيم . بله مي توانيم.
وي اظهار داشت: تاريخ ما كه بازگشت مي دهيم به ميراث تاريخي و ارزشگذاري مي كنيم براي اينكه يادمان نرود ما كه بوده ايم. نسل هاي نو بدانند همچنان كه ما در گذشته پيشتاز عرصه علم و فناوري بوديم امروز هم شدني است. امروز فرق انقلاب با همه تضييقات و محدوديت ها و تحريم ها و 10 سال و 8 سال جنگ سنگين و نابرابر و ناجوانمردانه، فرزندان ما آمده اند آينده كشور را رقم بزنند.
رئيس دفتر رئيس جمهور اضافه كرد: عرصه علم وسيع و گسترده است و رقابت در عرصه هاي علمي و فناوري هاي نوين اولويت دارد. در همه حوزه ها، در پزشكي، مخابرات، اطلاعات، انرژي اينها عرصه هاي جدي رقابت است و آينده از آن كسي است كه اينها را در اختيار دارد. ما بزرگي و پيشرفت ملتهاي ديگر را هم مي خواهيم. غرور ملي ما از منظر انساني است تا در جهان، جهاني پر از مهر بسازيم. چون جهان پر از مهر است كه براي همه مفيد است وگرنه يك گوشه پر از مهر در اين جهان متحد، يكپارچه و مرتبط قابل ساختن نيست. گوشه اي پر از مهر باشد و گوشه اي پر از قهر باشد. جايي محبت پر شده باشد و جايي نفرت نشسته باشد.
وي ساختن جهان پر از مهر را ماموريت جديد جامعه انساني دانست و گفت: اين جامعه انساني هويت جهان واقع را دريافته است و به سمت ساختن يك جهان متحد و يكپارچه مي رود و مي فهمد كه اين تنها راه است.
مشايي در خصوص ظرفيت علمي كشور گفت: بر دولت فرض و واجب است كه نگاه بلندي براي توسعه عرصه پژوهش در علم و فناوري باز كند. حركت هاي خوبي آغاز شده است. اينكه معاونت علمي ايجاد شده است به معني معاونت اجرايي نبوده و يك معاونت سياستگذاري و پشتيباني است و در نهاد رياست جمهوري در تشكيلات جديد حسب نظر شخص رياست جمهوري هم مركزي را براي پشتيباني و نظارت در نظر مي گيريم كه ببينيم واقعاً فرآيند علم و پژوهش در كشور چگونه است و روند حمايت از پژوهشگران كشور را رصد كنيم.
وي اضافه كرد: كارهاي خرده ريز بايد برود جاي ديگر و اولويت آن پايين بيايد و كارهاي اساسي تر تعقيب شوند. بنا به دستور رياست جمهور انشاء الله از سال 89 بناي دانشگاه بزرگ علوم و فنون نوين و پژوهشگاه بزرگ علوم و فنون نوين در ايران ايجاد خواهد شد. دستور جديد رئيس جمهور است كه بتوانيم در عرصه هاي جديد ظرفيت ها را شناسايي كنيم.
مشايي تاكيد كرد: ظرفيت هم پيش از شناسايي بايد تزريقي در جامعه اتفاق بيافتد. بايد فرهنگ گرايش به علوم و فنون جديد را در بطن دانش آموزان و بچه هاي كوچك را جاري و ساري كنيم. عشق به فنون ايجاد را در آنها ايجاد كنيم. بعد از آن تازه مي فهميم كه ظرفيت چيست. توانمندي چيست. چون كسي كه با اين حوزه آشنا نيست، شناسايي توانايي او هم آسان نيست. رسانه به ويژه رسانه ملي مسئوليت خواهد داشت كه با كمك دستگاههاي مسئول و معاونت علمي و وزارتخانه هاي بهداشت و علوم اين كار انجام شود.
رئيس دفتر رئيس جمهور افزود: بستر فراهم كنيم، زمينه را ايجاد كنيم. اگر امكانات كه پراكنده است خوب مديريت شود و كارهايي هم شروع شده است، نتايج خوبي خواهد داشت.
مشايي با اشاره به دستاوردهاي بزرگ دانشمندان ايراني خاطرنشان كرد: ديروز گزارشي را از يكي از اساتيد مي شنيدم كه افتخار آميز بود در ژن درماني. ما داريم در بالاترين سطح دنيا عمل مي كنيم اما پراكنده است و آدم افسوس مي خورد . اين آقا را بايد در زرورق مي گذاشتند تا بماند و در ويترين نمايش اش دهيم.
وي افزود: ما در كشور خيلي هزينه مي كنيم اين افتخار است. امروز مي خواهند چهره سياهي از ايران به نمايش بگذارند چون منطق ايران را نمي دانند. چطور اين چهره را تغيير بدهيم. يك راه اين است كه ما پرچم هاي دانش مان را بالا ببريم. همين موضوع انرژي هسته اي، آنها هم مي دانند بمبي در كار نيست و فايده اي ندارد. آنها نگران بمب بزرگ تر هستند كه نام ايران در دنيا انفجار است. اين بمب است.
مشايي با اشاره به سفر به آمريكاي جنوبي و اعطاي يك دستگاه نانواسكوپ به كشور ونزوئلا گفت: خوشبختانه پروژه هاي بسيار بزرگي در دست اجرا است. برخي از آنها محرمانه است و برخي ديگر نيز شما مي دانيد. همه اهل فن و مردم مطلع نيستند و اميدواريم خبرهاي خوبي داده شود. در اين سفر گفتيم هميشه صنايع دستي مي بريم اما من از دوستان تلاشگر در عرصه علم و فناوري خواستم كه نانواسكوپ هديه بدهيم به رئيس جمهور برزيل و رئيس جمهور ونزوئلا. دوستان از فرصت استفاده كردند و گزارشي ارائه دادند و سئوال آنها اين بود كه شما در اين مدت كوتاه چطور اينقدر پيشرفت كرديد كه دوستان پاسخ دادند كه اگر شما ملت ايران را بشناسيد ديگر اين سئوال را نمي پرسيد.
وي اظهار داشت: آن زمان كه ما ارجاع مي دهيم آنها را به گذشته، آنها تازه متوجه عظمت ملت ايران مي شوند. از اين دست توانايي ها ما فراوان داريم.
رئيس دفتر رئيس جمهور گفت: اميدوارم در سايه يك سري برنامه ريزي هايي كه خوشبختانه با آهنگ خوبي آغاز شده است، بتوانيم يك فصل شايسته ملت ايران ايجاد كنيم. ايران يعني اسلام ناب، علي، عشق، ايران را كسي پرچم اش را بالا ببرد در دنيا عبادت بزرگي كرده است. بخواهيم و نخواهيم دين، حقيقت، خدا و توحيد و نبوت و معاد با ايران گره خورده است. اي آن كسي كه دلت براي دين مي سوزد بدان كه امروز بالا بردن پرچم ايران يكي از بزرگترين كارهايي است كه مي توان براي دين كرد.
وي افزود: اگر كسي رضايت خاطر پيامبر اسلام (ص) و تبسم بر چهره علي (ع) و زهرا (س) را مي خواهد امروز بايد بكوشد كه نام ايران با عزت در دنيا طنين‌انداز شود.
برگرفته از سایت جهان نیوز

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر