آخرين آرزوي سقراطپيش از آنكه سقراط را محاكمه كنند از وي پرسيدند:

بزرگترين آرزويي كه در دل داري چيست؟

پاسخ داد:بزرگترين آرزوي من اين است كه به بالاترين مقام آتن صعود كنم و با صداي بلند به مردم بگويم :

اي دوستان! چرا با اين حرص و ولع بهترين و عزيزترين سالهاي زندگي خود را به جمع كردن ثروت و سيم و طلا مي گذرانيد در حاليكه آنگونه كه بايد و شايد در تعليم و تربيت اطفالتان همت نمي گماريد؟و همان طور كه مجبور خواهيد شد ثروت خود را براي آنها باقي بگذاريد,سعي در تربيت آنان نداريد! و تا ثروت حقيقي را به آنان هديه دهيد.!!

هزار و يك حكايت تاريخي

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر