وظيفه معلم ، حقوق دانش آموز


احتمالاً، با طرح اين عنوان ، بعضي در ذهن خود بر من ، خرده مي گيرند ، مگر حقوق معلمان رعايت مي شود كه حقوق دانش آموز ،رعايت بشود ... فقط مي گوييم؛ در این روزگار غریب ونامهربان ،جوابي ندارم!؟

اما بدور از تمام نامهربانی های موجود ، هيج فكر كرده ايم كه دانش آموزان برما چه حق و حقوقي دارند و ما چه اندازه آن را ، رعايت مي كنيم؟، درست است كه مخاطب ما انساني ناتوان وبي اطلاع از حق طبيعي خوداست، ولي ما معلمان و متوليان آموزشگاهها چه مقدار، به اين مهم توجه داريم ؟

حقيقت اين است اگر بخواهيم حق دانش آموز در آموزشگاه ؛كه شامل موضوعات تربيتي و علمي و رفتاري و فراهم نمودن امكانات رفاهي و آموزشي است به آنان ، يادآوري نماييم، قطعاً انبوه زيادي از مشكلات و فاصله هاي امروزي ، در فرداي زندگي آنان ،در تعامل با ديگر افراد جامعه حل و يا به حداقل مي رسد.

براستي چه مقدار مي كوشيم تا دانش آموزان را به حقشان مطلع سازيم؟


البته اين موضوع در كليت آموزش مطرح است و الا هنر و زحمت تعداد زيادي از معلمان وظيفه شناس كه كار و مسئوليت خود را به هرطريق ممكن و با هر موقعيت به انجام مي رسانند؛ این بوده كه آموش وپرورش را سرزنده و فعال نگه داشته و به آیندگان بسپارند.

در این آشفتگی مدیریتی ، بعضی از حقوق فراموش شده دانش آموزان عبارتند از :

  • اجازه اظهار نظر و طرح پرسش های دانش آموزان در موضوعات مختلف سیاسی اجتماعی و فرهنگی روز.
  • بوجود آوردن زمینه های امید و شادابی در دانش آموزان با تکیه به وجود اختلافات رفتاری و عملکردی بعضی متولیان.
  • احاطه معلم به روش تدریس جدید و پرهیز از روش فرسوده سخنوری خطابه ای.
  • رعایت شأن آموزگار دانش آموز از طرف متولیان ، به خاطر تقویت امید به آینده برای رسیدن به جایگاه معلم خود.
  • داشتن امکانات مورد نیاز آموزشگاهی .
  • مشارکت دانش آموز در مدیریت آموزشگاهی.
  • ترغیب دانش آموزان به تقویت امور اعتقادی .
  • آیا امکانات ورزشی مناسب حق دانش آموز نیست؟هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر