بخشش خداوند با قبول شهادت مردم

HTML clipboard

HTML clipboard

در عصر حضرت داوود (ع) ، در میان قوم بنی اسرائیل ، عابدی بود که بسیار عبادت می کرد ، به گونه ای که حضرت داوود(ع) هم، از آن همه عبادت و توفیق شگفت زده شد.

خداوند به داوود(ع) وحی کرد : « از عبادت های آن عابد تعجب نکن، او ریاکار و خودنماست.»

مدتی گذشت ، آن عابد از دنیا رفت وجمعی نزد داوود(ع) آمدند وگفتند : « آن عابد از دنیا رفته است.»

داوود (ع) فرمود : « جنازه اش راببرید و به خاکش یسپارید.»

این موضوع موجب ناراحتی و بگو مگو بنی اسرائیل شد که ؛ چرا داوود پیامبر شخصاً در کفن و دفن او شرکت نکرده است ؟! وقتی مردم بنی اسرائیل ، او را غسل دادند، پنجاه نفر از آنها برخاستند و گواهی دادند که از آن عابد ، جز کار خیر ندیده اند!

پس از دفن عابد ، خداوند به داوود(ع) وحی کرد : « چرا در کفن ودفن آن عابد حاضر نشدی؟»

داوود(ع) عرض کرد : « به خاطر آن چه را که در مورد او به من وحی کردی، که او ریاکار است.»

خداوند فرمود : « اگر چه او چنین بود ، ولی گروهی از علمای واهبان گواهی دادند که جز خیر از او ندیده اند، گواهی آنان را پذیرفتم و آن چه را در مورد آن عابد می دانستم پوشاندم.»

قصه های قرآن

محمد محمدی اشتهاردی

صفحات320 و 321

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر