گفتگوی دو عارف

ابراهيم ادهم به شقيق بلخي رسید.

شقيق گفت : « اي ابراهيم! چون مي‌كني در كار معاش؟ »

گفت : « اگر چيزي رسد شكر مي‌كنم و اگر چيزي نرسد،صبر مي‌كنم »

شقيق گفت : « سگان بلخ نيز چنين كنند كه چون چيزي باشد مراعات كنند ودم جنبانند و اگر نباشد ،

صبر كنند »

ابراهيم گفت : « شما چگونه كنيد؟ »

شقيق گفت : « اگر ما را چيزي رسد ،ايثار كنيم و اگر چيزي نرسد شكر كنيم»

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر