انسانِ امروز به "شناختِ" علی نیازمند است .


انسانِ امروز به "شناختِ" علــی نیازمند است نه به "محبت و عشقِ" به او ؟!

انسانِ امروز به "شناختِ" علی نیازمند است نه به "محبت و عشقِ" به او، زیرا که "عشق و محبت" بدونِ "شناخت" نه تنها هیچ ارزشی ندارد، بلکه سرگرم کننده و تخدیر کننده و معطل کننده نیز خواهد بود


کسانی که به نامِ محبتِ علی و عشقِ به مولی، بدونِ شناختنِ مولی و فهمِ دقیق و درستِ سخن و راه و هدفِ او، مردم را مُعطّل و سَرگَردان م یکنند، نه تنها انسانیت و آزادی و عدالت را نابود م یکنند، بلکه خودِ این چهره های عزیز را نیز تباه می سازند و شخصیتِ خودِ علی را در زیرِ این تجلیل های بی ثمَر، مَجهول نگه م یدارند و باعث می شوند کسانی که تا آخرِ عُمر در محبتِ مولی وفادار می مانند، هرگز از سخن و راهنمای یهای او بهره ای نگیرند و مُتوقف و مُنحط بمانند و آنهایی هم که کمی آگاه می شوند و با جهانِ امروز آشنا، اصولا این گونه علیِ بی ثمَر را و این محبتِ ب ینتیجه را رها کنند و به دنبالِ شخصی تهای دیگر، الگوهای دیگر، و رهبرانِ دیگر بروند.

عشق و محبتِ علی بعد از شناختنِ او است که به عنوانِ عاملِ نجاتِ انسانیت می تواند نقشِ خود را بازی کند.

دکتر جُرج جُرداق، در کتابِ " الامام علی صوت العداله الانسانیه" می گوید :

"... ای روزگار، کاش می توانستی همهٔ قدرت هایت را، و ای طبیعت، کاش می توانستی همـهٔ استعدادهایت را در خلقِ یک انسانِ بزرگ، نبوغِ بزرگ و قهرمانِ بزرگ جمع می کردی و یک بارِ دیگر به جهانِ ما یک علیِ دیگری می دادی...".

دکتر شریعتی

چه نیازی است به علی ؟

صفحه 3 و 4هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر