هو یا امیرالمومنین

مولا امیرالمومنین مولا امیرالمومنین
مولا امیرالمومنین مولا امیرالمومنین
ای وجه رب العالمین هو یا امیرالمومنین
ای قبله اهل یقین هو یا امیرالمومنین
راه طلب پویم تورا در هر کجا جویم تو را
در هر نفس گویم چنین هو یا امیرالمومنین
خیل ملائک لشکرت تاج ولایت بر سرت
ملک حقت زیر نگین هو یا امیرالمومنین
مولا امیرالمومنین مولا امیرالمومنین
مولا امیرالمومنین مولا امیرالمومنین
تو جان پاک مصطفی وصف تو از قول خدا
آیات فرقان مبین هو یا امیرالمومنین
مولا امیرالمومنین مولا امیرالمومنین
مولا امیرالمومنین مولا امیرالمومنین
اول توئی آخر توئی یاور توئی ناصر توئی
بر اولین و آخرین هو یا امیرالمومنین
از بهر خدمت روز و شب ایستاده با عجز و ادب
بر درگهت روح الامین هــــــــو یا امیرالمومنین
سوی محبان کن نظرمحفوظ شان از خطر
ای حب تو حصن حصین هو یا امیرالمومنین
خیل ملائک لشکرت تاج ولایت بر سرت
ملک حقت زیر نگین هو یا امیرالمومنین
راه طلب پویم تورا در هر کجا جویم تو را
در هر نفس گویم چنین هو یا امیرالمومنین
اول توئی آخر توئی یاور توئی ناصر توئی
بر اولین و آخرین هــــــو یا امیرالمومنین
هو یا امیرالمومنین هو یا امیرالمومنین
هو یا امیرالمومنین
دارد صغیر بی نوا در آستانـــــــــــــــــت التجاء
مگذارش از محنت غمی هو یا امیرالمومنین
مولا امیرالمومنین مولا امیرالمومنین
مولا امیرالمومنین مولا امیرالمومنین

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر