مــــزرع سبـــز فلک دیــدم و داس مه نـــو

مــــزرع سبـــز فلک دیــدم و داس مه نـــو

یادم از کشته خویش آمــــد و هنــگام درو

گفتم ای بخت بخسبیدی و خورشید دمید

گفت با ایـــــن همه از سابقه نومید مشو

گر روی پاک و مجرد چـــو مسیحا بـه فلک

از چـــــــراغ تو به خورشید رسد صد پرتــو

تکیــــــــه بر اختر شب دزد مکن کاین عیار

تــــــــاج کاووس ببرد و کمـــــــــر کیخسرو

گوشوار زر و لعـــل ار چه گـــران دارد گوش

دور خوبــــی گــــذران است نصیحت بشنو

چشم بد دور ز خــال تو که در عرصه حسن

بیدقی رانــد که برد از مه و خورشید گــــرو

آسمان گو مفروش این عظمت کاندر عشق

خرمن مـــه به جوی خوشه پروین به دو جو

آتش زهد و ریا خرمن دیـــن خواهد سوخت

حافظ ایـــن خـــرقه پشمینه بینداز و بــــــرو

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر