شأن نظري وشأن عملي مجلس

از جهت قانوني و نظري، مجلس شوراي اسلامي در رأس امور است و قانون گذاري براي اداره جامعه و نظارت بر امور جاري كشور ، دو وظيفه اصلي اين نهاد است، ولي ظاهراً با اقدام اخير نمايندگان، اين وظيفه، يك وظيفه ذهني و نظري است و در عمل ، اجرا نمي شود؟؟

اقدام تعجب برانگيز برگشت نمایندگان از نظر خود ، به خاطر تهدیدی که شدند و یا چند شعار علیه آنان مطرح شد؛ اگر چه دور از انتظار نبود و كسي كه كمترين آشنايي با ساز و كار مديريتي كشور داشته باشد ، مي توانست اين پيش بيني را داشته باشد ؛ اما اين مطلب را برای مردم ثابت كرد كه نمايندگان مجلس ، نه به جنبه نظري نظارت توانمند هستند ونه از حهت قانون گذاری ثبات رأی دارند، و خدايي نكرده به جاي وكيل ملت باشند ، وكيل پيغام و سفارش مراكز ذي نفوذ هستند.

آیا نمايندگان مردم و بخصوص نمايندگان مردم كرمانشاه می توانند براي موكلين خود توضيح بدهند ؛ به چه دليل و علتي ، تحت تأثیر شعار چندنفر تحریک شده قرار گرقتند؟ و چرا از سر ترس و تهدید نسبت تصمیم خود صرف نظر کردند؟ چرا بااين اقدامات، اعتماد مردم را ،مي شكنند؟ مگر بر مبناي ادله مستند اقدام به طرح وتصویب «طرح حمایت از تأسیس و تقویت مؤسسات و مراكز آموزش عالی غیر دولتی» با 134 رأی موافق در مقابل 72 رأی مخالف به تصویب نرساندند ؟ پس چرا تحت تأثير عوامل غيبي قرا گرفتند و پشيمان شدند؟ اين عوامل غيبي چه كساني و كجا هستند كه بر نمايندگان مردم تأثيرگذار است؟

نمايندگان براي تصویب طرح خود اداله قانونی و عقلی و شرعی داشتند ؛ براي بازپس گيري امضاي و انصراف خود چه دلايلي دارند؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر