اظهارات بی نتیجه

یکی از نمایندگان کرمانشاه ، روزی نیست که مصاحبه بی خاصیتی نداشته باشد و در سایت خود و بعضی از سایت های کشوری ، نشانی از وی نبینیم و هزار ماشاءالله " چشم حسود کور" چون نظامی بوده اند و درس خوانده دانشگاه هم شده است و از قبل بعضی فعالیت ها هم در مجلس حضور پیدا کرده اند ، همه روزه در همه امور اظهارات فخیمه دارند .
به نظر می آید "فعالیت های گفتاری" ایشان ، مصداق جمله معروف « خود گویی و خود خندی، عجب مرد هنرمندی » باشند ، چون ما مردم ، بجز گفتار درمانی و سخن گویی، کاری و خاصیتی از وی ندیده ایم . شواهد هم نشان می دهد با بقیه نمایندگان و مسئولین استان ،هماهنگی ندارد و در میان جمع تنهاست.

اخیراً ؛ خدا راشکر ؛ مسئولیتی در مجلس به ایشان محول شده است و رئیس فراکسیونی هم شده اند ؛ یحتمل تعداد مصاحبه ها و اظهارات ایشان مضاعف خواهد شد.

مبارک باداین مسئولیت و این همه سخنوری؛ براین نماینده پرسخن، که بیلان کار و فعالیت استانی ندارد ،

سعدیا ؛ گرچه سخن دان ومصالح گویی

به عمل کار برآیــد به سخن دانی نیست!

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر