چــرا ؟؟

چرا ما را نسبت به هم غریبه کرده اند؟

چرا ملت دارد از برکت رفتار آقایان به جان هم می افتد؟

مملکت داری یعنی مردم را نگه داشتن.

با چه مرهمی می توان به این زخم ها التیام بخشید؟

چگونه ملتی هستیم که هیچ گونه مناسبات انسانی در تعاملات اجتماعی بین ما برقرار نیست!


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر