نه رضای خدا ، نه رضای خود

از کسی پرسیدند: «بامداد چگونه برخاستی ؟»

گفت : « نه چنان که رضای خداست و نه چنان که رضای من است. »

گفتند : این، چگونه باشد ؟

گفت : رضای خدای، عـزّ وجـلّ ، آن است که من مردی زاهـد وپارسا ومتّقی باشم و چنان نـیـسـتـم ؛ ورضای من آن است که من مردی توانـگر ومـحتـرم باشم و چنان نیستم ؛ پس نه در رضای خدایم و نه در رضای خود.


هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر