حزب « جنبش سبز علوی »اعلام موجودیت گروهی با نام « جنبش سبز علوی » ، کپی ناشیانه ای از نام جنبش سبز موجود است . این گروه که بیشتر به حزب چند نفره شباهت دارند،در خوشبینانه ترین موقعیت، یک حزب دولتی و یا شبه دولتی برای مصادره نام « جنبش سبز » اجتماعی موجود است.


مطمئناً رهبران این حزب تازه متولد ، خوب می دانند که هر جنبشی، پایگاه اجتماعی دارد و از درون مردم و اجتماع ، وجود و ظهور پیدا می کند و فرا گیری هیچ جنبشی وابسته به یک گروه و فرد و یا افرادخاص، نیست که بتوان با مشابهت سازی حزبی ، ذهن مردم و جامعه را به دنبال افکار خود خواند .


اما چرا ترس از نام « جنبش سبز » عده ای را بر آن واداشته است تا به مصادره نام این اعتراض اجتماعی ، اقدام نمایند؟؟ البته جواب معلوم و مبرهن است؛ وآن نشان از برد اجتماعی این فکرموجود است که توانسته است بدون داشتن رهبری هدایتگر، در عمق وجود اجتماع نفوذ کند.


بهتر است آقایان به جای این اقدامات ، رفتار مدیریتی و تعامل با مردم را تغییر و به بازسازی اعتماد از دست رفته جامعه بپردازند، نه این که با شباهت سازی نام ها ، به انحراف اذهان مردم اقدام نمایند. قطعاً مردم همه رفتار ها و گفتار ها را می بینند و بعد تصمیم می گیرد.


جنبش سبز موجود جدای از انحرافات و اشتباهاتی که تا به حال داشته یک حرکت احتماعی و یک راه اعتراض شناخته شده است و نمی توان آن را با محدویت رفتاری ،محصور کرد بلکه باید به تعامل با این اندیشه بر آمده از این حرکت بی رهبر پرداخت.

۱ نظر:

  1. بدون شک هزینه ای که جنبش سبز با حضور اکثریت بیدارمردم ایران در عرصه انتخابات و پس از آن متحمل گردیده و اقبال عمومی را از آن خود ساخته اعتبارو مقبولیت آن نه تنها با این ترفند های ناشیانه کمرنگ نخواهد گردید بلکه عامه مردم رااز عملکردها و بیعدالتی مخالفین آن متنفر تر ساخته است مخالفین جنبش سبز جنانچه اندکی ازخرد جمعی بهره میگرفتند به جای اینگونه تقابل خردگریزنوعی تعامل خرد پذیر رادرپیش میگرفتند علیرغم بهره مندی از تبلیغات رسانه های عاریتی ملت دراین حدتنفرعمومی را متوجه خود نمینمودند

    پاسخحذف